Спортна площадка в с. Долен
„Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Долен, община Златоград”
Инженеринг - проектиране
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.” ,обособена позиция №8: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград”
Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) на обект жилищен блок, гр. Крумовград, ул. „Васил Левски“ № 6“

Геодезия

Проектиране

Строителство

„Нови работни места в Югстрой ООД”

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ

                 „ ЮГСТРОЙ” ООД, гр. Златоград успешно приключи  проект

                     „Нови работни места в Югстрой ООД”

                   по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

 

Стойността на проекта е 181 192,41 лв,от които 154 013,54 лв са финансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 27 078,89 лв национално съфинасиране, а продължителността 22 месеца с начало 1.07.2016 г и край 30.04.2018 г.

 

Общата цел на проекта бе да се създадат условия на 14 безработни и неактивни лица да развият личностните си и професионалните си знания, умения и способности за успешно включване на пазара на труда и подобряване на собственото им благосъстояние и на второ място да се създадат 14 нови работни места за срок не по-малък от 12 месеца в Югстрой ООД. Специфични цели:

–  Да се осигури заетост на 14 неактивни лица с приоритет върху лицата до 29 и над 54 г. за период не по-кратък от 12 месеца

–  Да се повиши квалификацията на 10 неактивни лицa с приоритет лицата до 29 и над 54 г., чрез включването им в обучения за професионална квалификация по специалности в съответствие с потребностите на работодателя

– Да се подобри адаптивността, личностните характеристики и умения за работа в екип на 14 неактивни лица, чрез включването им в обучения, вкл. за придобиване на ключови компетенции

–  Да се създадат и оборудват 14 нови работни места в Югстрой ООД.

 

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца;

Дейност 3: Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места;

Дейност 4: Информиране и публичност.

 

Постигнати бяха следните резултати:

 

В изпълнение на договора бяха сключени трудови договори с 21 безработни лица на новоразкритите работни места: 2 бр. кофражисти ,4 бр. общи работници , 2 бр. строител пътища ,1 бр. машинист- пътно-строителна машина, 1 бр. инженер проектант,,2 бр. технически сътрудник, 1 бр. отчетник счетоводство ,1 бр. шофьор на товарен автомобил.

Бяха проведени обучения за придобиване на професионална квалификация  и ключова   компетентност и са издадени сертификати за успешно приключване на обученията.

Бяха закупени и доставени офис оборудване и строително оборудване за новоразкритите работни места,което бе брандирано и застраховано:

  • Офис оборудване: Ролков широкоформатен плотер А0, Широкоформатен скенер А0, Компютърна конфигурация
  • Строително оборудване:

–           кофраж – трислойни дървени платна и стяги 300 м2;

–           инверторен монофазен генератор, електрически перфоратор,бензинова резачка

–          фугорез за асфалт и бетон

–          строителна ограда плътна и неплътна

–          кранова вилица и комплект ключове.

 

В рамките на проекта е създаден сайта на фирмата.

 

Проектът се изпълни в рамките на Административен договор за безвъзмездна  финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0295-C01 / 30.06.2016 г., сключен по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наши партньори са: