Югстрой ООД приема и спазва едно от най-широко разпространените и цитирани изявления на бизнес етиката в света –  ротарианският Четиристранен тест :

За нещата, които мислим, казваме или правим:
– Това ли е истината?
– Справедливо ли е за всички, които засяга?
– Ще създаде ли то добронамереност и по-добри приятелства?
– Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

Тестът е създаден от ротарианеца Хърбърт Тейлър през 1932 г., когато било поискано от него да поеме Компания за алуминий пред банкрут. Тейлър потърсил начин да спаси компанията,изправена пред финансови затруднения. Очертал етичен кодекс от 24 думи за всички служители и работници, който да следват в своя бизнес и професионален живот. Днес Четиристранният тест е преведен на над 100 езика и е стандарт в световната бизнес етика . Той е ръководството ни за продажби, производство, реклама и всички връзки с доставчици и клиенти, нашата фирмена бизнес философия:

 

Участие в проекти и програми:Член на общото събрание на МИГ Кирково – Златоград,създадено в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-154/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР)