home paga

 

 

Геодезията е наука,която се занимава с измерването и картографирането на повърхността на Земята.

Картографията е наука и приложна практика за създаване на карти,служи основно като средство за представяне на данни. След като тези дейности се обединят данните се представят пред Кадастъра.

Кадастърът означава опис на поземлените имоти в дадена страна .Създава се кадастрална карта с имената на отделните имоти. Заедно с кадастралната карта се създава регистър с данните за имотите, за носителите на права върху имотите.

„Югстрой“ ООД  предлага целият набор от геодезически услуги, предлагани на пазара – геодезическо заснемане на имот, на сграда, на парцел и на всякакъв вид други обекти, създаване на кадастрална карта и проекти за вписване и нанасяне на изменения в кадастралната карта, вертикално планиране и проектиране на обекти, трасиране на сграда, имотни граници и всякакви други обекти, GPS измервания.

Фирмата е вписана е Агенцията по геодезия,картография и кадастър в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра със Заповед № РД – 15 – 54 от 28.05.2014 година, също така е вписана и в  Регистър на администраторите на лични данни на водените от тях регистри  в Комисия за защита на личните данни – Удостоверение № 200193 от 20.11.2014 година и е член на Камарата на строителите – областно представителство Смолян от  09.2016 година.

 

Геодезически услуги,които предлагаме за вас:


 

  • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти и кадастрални планове.

     Необходими документи – Документ за собственост и актуална скица на имота.

  • Трасиране на имотни граници.

     1. За територии с влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР)

     –   Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) за териториите с влязла в сила кадастрална карта.

    2. За територии без влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР)

  –   Техническата служба към съответния район (ако имотът е в регулация)

     Общинска служба по земеделие и гори (ОСЗГ) (ако имотът е в земеделска територия)

  • Делби на поземлени имоти

    Необходими документи- копие от актуална скица,копие от документ за собственост,копие от съдебно решение ( ако делбата е извършен  по съдебен път)

  • Даване на строителна линия и ниво за строежи

 –    Разрешение за строеж

 –  Архитектурни и конструктивни чертежи на сградата

  • Заснемане на изградени сгради и издаване на Удостоверение по чл.54а от ЗКИР

 – Необходими документи – Документ за собственост ,разрешение за строеж,удостоверение по чл.181 за степен на завършеност на строежа.

  • Изработване на подробни устройствени планове  ПЗ,ПР,ПРЗ:
  1. План за регулация и застрояване
  2. План за регулация
  3. План за застрояване

–  За изработването на ПУП са необходими следните документи:

–   Допускане на устройствена процедура,актуална скица и документ за собственост.

  • Разполагаме  с всичката необходима техника , оборудване и високо квалифициран персонал за извършване на всички видове геодезически дейности.

   – Тотална станция – Leica TS-02

   – GNSS приемник Trimble R4 с контролер Trimble Slate в режим Real time, свързан с перманентна GNSS мрежа на „ГЕОНЕТ“ с точност в планово отношение 10 мм. ± 1ppRMS услуги на Геонет

Два броя нивелири

  – Софтуерни продукти: AutoCAD 2015, AutoCAD Civil 3D 2015, TPLAN, MКAD

 – Периферни устройства: Canon IPF 770, Brother MFC -J5720DW, Brother DCP -7065 DM и други.