home

 

“ЮГСТРОЙ” ООД гр. Златоград ,ЕИК 120063258 е  създадена с решение № 1384 от 18.11.1998 год. на Смолянският окръжен съд като еднолично дружество със 100 % частен, български капитал.

С решение № 541 от 11.05.2001 г. на СОС е извършено преобразуване в дружество с ограничена отговорност.

Дружеството е с код на основна икономическа дейност по НКИД 4521 „Строителство” , а по КИД 42.99 – 2008 „Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде” и с код на допълнителна икономическа дейност 71.12 „Инженерни дейности  и технически консултации”.

Предметът на дейност е: създаване на кадастър и извършване на дейности по геодезия и картография; проучване,проектиране,инвестиране и изпълнение на всички видове СМР; оценки на недвижими имоти;експертизи; вътрешна и външна търговия,включва внос,износ,реекспорт; търговско представителство,посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство и търговия със строителни материали;транспортни и таксиметрови превози,международен транспорт-превоз на пътници и товари;складова и спедиторска дейност; добив, извоз ,обработка и търговия с дървен материал;разкриване  и експлоатация на търговски,хотелски и туристически обекти и заведения за обществено хранене и развлечения и услуги,съпътстващи тези дейности; търговия с петрол ни продукти; вътрешния и международен туризъм; корабостроителни и кораборемонтни дейности,шлайфане,баластриране, китосване и боядисване на кораби и заваръчни дейности ,проектиране и монтаж на електрически инсталации; други дейности и услуги,незабранени със закон.

biznes sert