ново работно място

В качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура  BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” и в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 год. на Европейския парламент и на Съвета и Единен Наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

„ Югстрой” ООД ,гр. Златоград изпълнява

  проект „Нови работни места в Югстрой ООД”  

по ДОГОВОР BG05M9OP001-1.003-0295-C01

 

 

Проектът съответства на стратегическата цел на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014 – 2020 : „да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал,постигане на високи нива на заетост,повишаване на производителността,достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване”.

Насочен е към инвестиции в хората.

Изпълнението на проекта ще повиши качеството на живот на участниците в него неактивни предимно младежи до 29 год. и работници над 54 год. чрез насърчаване на успешното им включване на пазара на труда – успешната им реализация  означава по-добри доходи,по-високо качество на живот. Нашият новоназначен персонал е необходимо да повиши квалификацията си за да покрие високите професионални стандарти и високо ниво на обслужване на кандидата в изпълнението на основният му бизнес – строителство.

Главна цел на проекта >>>

Обща стойност на проекта>>>

Продължителност на проекта>>>

Дейности по проекта>>>

  1. Организация и управление
  2. Осигуряване на публичност
  3. Подбор и назначаване на служители
  4. Обучения на новоназначените служители
  5. Закупуване на специализирано обурудване за обезпечаване на новите работни места
  6. Застраховки на закупеното оборудване

Още за проекта>>>