„Югстрой“ ООД е регистрирано в регистъра на Камарата на строителите с Протокол № 0604 / 13.02.2014 за изпълнение на строежи

  1. ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
    Удостоверение №  IV – TV 006352 за строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
  2. ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
    Удостоверение №  II – TV 003503 за строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
  3.  ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
    Удостоверение №   I – TV 013109 за строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

„Югстрой“ ООД е вписано в Агенция по геодезия,картография и кадастър в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра със Заповед № РД – 15 – 54 от 28.05.2014 год.

Югстрой ООД е вписано в Регистър на администраторите  на лични данни на водените от тях регистри  в Комисия за защита на личните данни – Удостоверение № 200193 от 20.11.2014 г.

„Югстрой“ ООД поддържа внедрена система за управление на качеството BG EN ISO 9001:2015 с обхват : „ Консултиране, проектиране, строителство и ремонт на инженерни съоръжения и сгради” – Сертификат за регистрация от 28.04.2015 год.

„Югстрой“ ООД е член на Камара на строителите – областно представителство  Смолян от  08.09.2016 год.